top of page

Privacy

Deze “Privacy & Cookie Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: S Sense, Hanswijk de Bercht 56a, 2800 Mechelen, BE 0536.676.848.

 

Lees deze Privacy Policy aandachtig. Hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens verwerkt worden en welke cookies gebruikt worden. Door uw persoonsgegevens te delen op onze Website s-sense.be door ons te contacteren per e-mail/per telefoon of door het overmaken van een vraag/klacht, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud.

Artikel 1  Welke gegevens verwerken we over u?

 1. S Sense verwerkt in het kader van haar werkzaamheden de volgende persoonsgegevens van u:
   

 • Cookies- Bij ieder gebruik van onze websiteof app kunnen op basis van cookies en gelijkaardige technologieën verschillende persoonsgegevens over u verzameld worden, met name uw IP-adres. (Meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken, vindt u in artikel 7);

 • Klantgegevens - Als u gebruik maakt van onze websiteof app of een bestelling plaatst, kunnen we de volgende klantinformatie over u verzamelen: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

 • Leveranciersgegevens- Als u een (potentiële) leverancier bent, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van u: uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoongegevens, de naam van uw bedrijf en BTW-nummer, bankrekeningnummer, en eventuele andere gegevens die u ons overmaakt;

 • Communicatiegegevens - Als u ons belt, mailt of een contactformulier indient, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens verzamelen: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft;

 • [...]

Artikel 2  Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

 1. Algemene doeleinden:

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend als volgt:

  • Cookies - om onze website en app te onderhouden en verbeteren en om persoonsgegevens op te nemen in statistieken, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

  • Klantgegevens - om uw account op onze website of app te beheren en voor de levering en facturatie van door u bestelde producten of diensten, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u of omdat wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben;

  • Leveranciersgegevens -  om u een offerte-aanvraag toe te sturen, een bestelling te plaatsen, uw facturen te betalen en met u te communiceren, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst met u;

  • Communicatiegegevens - om uw vraag of verzoek te kunnen behandelen, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming online en ons gerechtvaardigd belang bij telefonisch contact;

  • [...]

 

 1. [Als u de persoonsgegevens ook gebruikt voor direct marketing, dan moet u dit artikel opnemen] 

 

Direct marketing:

We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang ten aanzien van bestaande klantenof personen die interesse getoond hebben in onze diensten, dan wel uw expliciete, voorafgaande toestemming in alle andere gevallen. 

 

Als u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, dan kan dat zonder kost en zonder dat u daarvoor een reden moet geven, door te klikken op de link in elk van onze direct mailings of door ons rechtstreeks te contacteren per mail of telefoon.

Artikel  3  Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

1. In bepaalde omstandigheden moeten wij uw gegevens delen met derden:

 • overheidsinstanties, gerecht en politiediensten op basis van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving,

 • financiële instellingen,

 • verzekeringsinstellingen,

 • [Als u persoonsgegevens doorgeeft aan andere ontvangers, dan moet u dit hier vermelden (zoals externe consultants, distributienetwerk, partnerbedrijven, …)].

 

2. [Als u beroep doet op derden die persoonsgegevens bewaren buiten de Europese Economische Ruimte (de EU + Noorwegen, Ijsland en Liechtenstein), dan moet u vermelden op welke manier u gezorgd heeft voor een gegarandeerd “gelijkwaardig beschermingsniveau” in het derde land als het niveau dat onder de GDPR zou gelden (u mag met name enkel data uitvoeren buiten de EER als dat gebeurt naar één van de landen op de lijst met “veilige landen”, als er zogenaamde “bindende bedrijfsvoorschriften” zijn overeengekomen of nog als er contractuele garanties gegeven zijn op basis van de  standaardclausules die de EU heeft opgesteld. Bij twijfel contacteert u best een advocaat. Data-export zonder de nodige omkadering is een ernstige inbreuk op de GDPR)] 

 

Als wij onze activiteiten ooit stopzetten of overdragen aan iemand anders, bijvoorbeeld omdat we failliet gaan of onze activiteiten verkopen, dan kan dat betekenen dat uw persoonsgegevens aan derden, die geheel of gedeeltelijk onze activiteiten gaan overnemen, worden overgedragen. Wij zullen u in dat geval steeds in de mate van het mogelijke vooraf informeren, maar u begrijpt dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Artikel  4  Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de wettelijke voorschriften.

Artikel 5  Uw rechten

 

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens en van het gebruik dat wij van die persoonsgegevens maken. U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U mag in een aantal gevallen opgesomd in de GDPR ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daar ernstige en legitieme redenen voor hebt die onze noodzaak om je gegevens te  verwerken overstijgen. U heeft ook steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, zelfs zonder daarvoor een reden te moeten aangeven. U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in digitale en leesbare vorm op te vragen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen aan een andere dienstverlener van uw keuze.  Voor zover onze verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, heeft u het recht om die toestemming in te trekken.

 

U kan uw rechten uitoefenen per e-mail naar vandaele_sofie@hotmail.com, per post naar Hanswijk de Bercht 56a, 2800 Mechelen of via de formulieren op onze website.

 

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Drukpersstraat 35 
1000 Brussel 
Tel : +32 (0)2 274 48 00 
contact@apd-gba.be.  

 

U kan desgevallend ook terecht voor de burgerlijke rechtbank voor het vorderen van schadevergoeding.

Artikel 6  Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?

 

Wij hebben de gepaste veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch vlak om de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen.

 

In geen geval kan S Sense aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

 

Artikel 7  Cookies

 

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Zonder uw voorafgaande toestemming plaatsen wij uitsluitend strikt noodzakelijke cookies. Voor alle andere cookies vragen wij eerst uw toestemming.

 

Onderstaande cookielijst geeft u een overzicht van de cookies die onze website gebruikt:

bottom of page